0 rzeczy0,00

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego Toysly.pl

I Postanowienia Ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym toysly.pl jest: 

Webscope Piotr Zbrzeski z siedzibą ul. Ogrodowa 43E 81-198 Mosty

NIP: 958-138-49-68, REGON: 387213049 (dalej: Sprzedający).

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem toysly.pl.

3. Niniejszy Regulamin określa: procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży, zmianę i czas realizacji zamówienia, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, sposoby zapłaty, ceny warunki dostawy towaru pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, procedurę składania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych, zasady rejestracji w sklepie warunki techniczne postanowienia końcowe

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem następujących metod: za pomocą poczty e-mail na adres shop@webscope.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie lub telefonicznie: +48 533 999 097

5. Numer konta bankowego i nazwa banku to: mBank 97 1140 2004 0000 3102 8056 0786

II Procedura składania zamówień

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę„.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep Toysly.pl

4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w wiadomości e-mail, Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII.

III Czas realizacji zamówienia i dostępność towaru

1. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych.

3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych.

4. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Wysyłka zamówionego towaru zazwyczaj następuje 48 godzin po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedającego.

IV Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r . o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres shop@webscope.pl 

3. O ile oświadczenie o odstąpieniu złożone zostanie drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przelewem na konto konsumenta.

9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

V Sposoby zapłaty

  1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przelewem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

VI Warunki dostawy towarów

1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu przesyłką kurierską

2. Paczki wysyłane przez magazyn są starannie zapakowane.

3. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, w celu ułatwienia sprawnego zaspokojenia potrzeb Kupującego oraz pokrycia szkód z tym związanych, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła.

4. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

5. Aktualne ceny przesyłek:

Kurier InPost – 14zł

Kurier DHL – 18zł

6. Przesyłki są dostarczane tylko i wyłącznie na terytorium Polski. Nie ma możliwości wysyłki towaru poza granice Polski.

VII Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży

  1. Do zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu (faktura wysyłana pocztą email) 
  2. Towary w dziale „Promocje” na stronie Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

VIII Procedura składania reklamacji

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

2. Klient ma prawo złożyć reklamacje. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego na adres wskazany w rozdziale IV pkt 2.

3. O ile reklamacja dotyczy wadliwości towaru, reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera na koszt reklamującego.

4. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

6. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

7. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

8. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.

9. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

10. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

11. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

IX Zasady ochrony danych osobowych

1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych Kupujących objętych formularzem zamówienia lub osób fizycznych działających za Kupujących jest Sprzedający. Kupujący może, w trakcie składania zamówienia, dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz ustawą prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być cofnięte w każdym czasie.

2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży w tym wystawienia faktury, dokonania rozliczenia zamówienia a także archiwizacji oraz ewentualnej reklamacji.

3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego.

X Zasady rejestracji w sklepie

1. Sklep internetowy nie obsługuje kont użytkowników, co jest z jednoznaczne z brakiem możliwości rejestracji konta użytkownika w skrypcie sklepu.

2. Wszystkie dane osobowe wprowadzone w procesie zakupu są wykorzystane tylko na potrzeby wysyłki zamówionego towaru i po całej operacji usuwane z bazy danych sklepu

XI Warunki techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

  • Przeglądarkę internetową
  • Włączoną obsługę Java Script,
  • Aktywny adres e-mail.

XII Postanowienia końcowe

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2020 r.

2. Wszystkie składane zamówienia realizowane są z aktualnie obowiązującym regulaminem.

3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

5. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście oraz na stronie sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Kupujący w żadnym razie nie jest uprawniony do korzystania z tych znaków.

6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny toysly.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.